ĮSTAIGOS VIZIJA

Mokykla, kurioje (pa)siekiama kiekvieno mokinio pažangos, viršijančios pradinį jo pasiekimų lygį bei su ekonominiu ir kultūriniu mokinio šeimos kontekstu siejamus lūkesčius. Tai mokykla, kurioje mokiniai pasiekia geriausių rezultatų pagal savo prigimtinius gebėjimus ir tobulėja visais vystymosi ir raidos aspektais.

 ĮSTAIGOS MISIJA

Organizuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo įgyvendinimą, teikti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas, sudaryti sąlygas vietos bendruomenei reikalingoms kultūros, socialinėms ir kitoms paslaugoms teikti.

Teikti kokybišką ir ugdytinių poreikius atitinkantį ugdymą, kurio dėka mokykla įgyvendinama geros mokyklos misija  – geri ugdymo(si) rezultatai ir turtingos, įsimenančios, prasmingos, malonios gyvenimo mokykloje patirtys.

Ugdant dorinę ir pilietinę kultūrą išauginti savarankišką, laisvą, į dorines demokratines vertybes orientuotą asmenį, gebantį kurti darnius tarpasmeninius santykius ir konstruktyviai vertinti, projektuoti, keisti visuomenės gyvenimą ir keistis pačiam.

 VERTYBĖS IR FILOSOFIJA1

 Mokykla kaip bendruomenėje, kurioje mokiniai, mokytojai, vadovai ir kitas personalas priima sprendimus vadovaudamiesi vertybinėmis nuostatomis:

  • Kūrybiškumo, novacijų ir lankstumo vertybės atsiskleidžia ugdymo procese, pamokoje, konsultacijose, projektinėje veikloje, neformaliojo ugdymo veikloje. Mokytojai taiko novacijas, optimaliai išnaudoja IKT ir kitų mokymo priemonių teikiamas galimybes, tenkina mokinių ugdymosi poreikius, reflektuodami jų individualios pažangos siekinius ir padėdami prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi.
  • Atsakomybės, pasitikėjimo ir socialinio įsitraukimo vertybės atsiskleidžia mokinių tarpusavio santykiuose, jų kasdieniame bendravime, požiūryje į mokytojus ir santykiuose su jais. Konstruktyvus ir partneriškas dialogas padeda mokiniams būti lyderiais mokymosi ir kitose veiklose, aktyviai dalyvauti mokyklos savivaldoje ir ugdytis XXI a. kompetencijas.
  • Pasidalintoji lyderystė, komandinis darbas ir bendradarbiavimas atsiskleidžia vadovų santykiuose su personalu ir mokiniais. Ugdoma lyderystės ir inovacijų kultūra, kurioje kiekvienas bendruomenės narys jaučiasi įgalintas inicijuoti pokyčius, prisidėti sprendžiant problemas, kurti naujas tradicijas.