Mokyklos biblioteka –informacijos centras

Jono ir Petro Vileišių  mokyklos biblioteka pirmą kartą savo skaitytojams duris atvėrė 1965 metais, kai dar vadinosi 24-a vidurine mokykla. 2009 metų. mokyklai buvo suteiktas didžiųjų Lietuvos kėlėjų Jono ir Petro Vileišių vardas.

Mokyklos bibliotekai vadovauja bibliotekos vedėja Palmyra Švaikauskienė. Bibliotekininke dirba Loreta Narbutienė.

Mokyklos bibliotekos – informacijos centro darbo laikas:

  8.00 – 16.30 val.

TEIKIAMOS PASLAUGOS

 • Skaitytojai aptarnaujami pagal „ MOBIS“programą.
 • Pagalba moksleiviams ir mokytojams ieškant informacijos.
 • Informacijos paieška pagal moksleivių bei mokytojų užklausas.
 • Pateikiami moksleiviams rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašai.
 • Nuolatinis informavimas apie naujai gautus leidinius.
 • Mokinių aprūpinimas vadovėliais.
 • Knygų ir spaudinių išdavimas į namus.
 • Naudojimasis spaudiniais skaitykloje.
 • Naudojimasis kompiuteriais ir internetu.
 • Renginių organizavimas ir švenčių paminėjimas Informaciniame centre.

SVARBIAUSIOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 • Mokyklos knygų fondas  atviras,  juo gali naudotis visi mokyklos moksleiviai, mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai.
 • Enciklopedijos, žodynai, žinynai į namus neišduodami, jais galima naudotis tyliojoje skaitykloje.
 • Praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinius, skaitytojas privalo juos pakeisti tokiais pačiais.
 • Moksleivis ar mokytojas, išvykdamas iš mokyklos, privalo atsiskaityti su biblioteka.
 • Bibliotekoje reikia laikytis tylos ir tvarkos.

Informacinio centro vizija

Tai atviras mokyklos bendruomenei švietimo ir informacijos centras  ir šiuolaikiškas informacijos centras su modernia technine baze pagal  laikmečio reikalavimus. Didžiulis dėmesys skiriamas mokiniui-skaitytojui, skatinamas skaitomumas, ugdoma asmenybė, sugebanti integruotis į dabartinį visuomenės gyvenimą.

Pagrindiniai mokyklos Informacinio centro tikslai ir uždaviniai:

 • Aktyviai dalyvauti kintančiame mokymosi procese.
 • Kryptingai plėsti bibliotekos fondus pagal ugdymo procesą.
 • Kurti ugdymosi aplinkas, kuriose mokiniai atranda savo talentus, ieško savęs ir priima sprendimus.
 • Ugdyti mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą, padėti atskleisti jų gabumus.

Bibliotekos struktūra:

 • abonementas
 • tylioji skaitykla (24 vietos, 5 kompiuteriai ir spausdintuvas)
 • informacinis centras (35 vietos, projektorius ir kompiuteris)
 • internetas

Bibliotekoje esantis leidinių fondas:

 • informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai kt.)
 • programinė literatūra (grožinė ir kt.)
 • vaikų literatūra
 • mokslo, populiarioji literatūra

Skaitytojai gali:

 • naudotis knygomis, vadovėliais, informaciniais leidiniais ir kitais turimais dokumentais
 • naudotis internetu
 • dirbti kompiuteriais

Mokyklos bibliotekos darbuotojos garsina tautinio atgimimo veikėjų Jono ir Petro Vileišių vardą, renka ir kaupia medžiagą apie visą Vileišių giminę. Tai simbolinis tiltas, jungiantis kartas, darbus vardan Lietuvos. Tai suvokimas, kad didingos Vileišių idėjos sugrįžta.

Informaciniame centre – bibliotekoje, mokiniai gali naudotis kompiuteriais su interneto prieiga, spausdintuvu, projektoriumi, sukauptu knygų fondu ir įvairia informacija.

Mes tikimės, kad bendraujant su mokyklos bendruomene ir padedant visiems pasiruošti pamokoms ir toliau tenkinsime skaitytojų poreikius bei ugdysime dorą žmogų, kaip mokė tautiečius broliai Jonas ir Petras Vileišiai.

Vystysime bibliotekos – informacinio centro, kaip informacinių gebėjimų ugdymo ir ugdymosi organizacijos kultūrą. Kursime ugdymosi aplinkas, kuriose mokiniai atranda savo talentus, ieško savęs,  priima sprendimus ir dalyvauja bibliotekos bei mokyklos renginiuose.

2019-ieji Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbti:

Juozo Naujalio metais (sukanka 150 m.),
2019 m.. sukanka 1010 metų nuo pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose,
Juozo Tumo – Vaižganto metais (sukanka 150 m.),
Žemaitijos metais (sukanka  800 m.),
Lietuvos šaulių sąjungos metais (sukanka 100 m.),
Antano Smetonos metais (sukanka 100 m.),
Jėzuitų misijos Lietuvoje metais (sukanka 450 m.),
Pasaulio lietuvių metais (sukanka 70 m.),
Jono Žemaičio – Vytauto metais (sukanka 110 m.),
Laikinosios sostinės atminimo metais (sukanka 100 m.),
Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais,
Vietovardžių metais.


REKOMENDUOJAMŲ PERSKAITYTI KNYGŲ SĄRAŠAS

1-8 KLASIŲ MOKINIAMS