Mokykloje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

Ugdymo procesas organizuojamas taikant Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos ikimokyklinio ugdymo programą. Ikimokyklinio ugdymo programa skirta vaikams nuo 3 iki 5(6) metų. Ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į vaikų nuo 3 iki 5(6) m. amžiaus tarpsnio ypatumus, šeimoje įgytą patyrimą, gebėjimus, galimybes, interesus, poreikius, į šio amžiaus vaikų fizines,emocines, intelektines išgales. Ugdymas nukreiptas į vaiko poreikį žaisti, kurti, tyrinėti, judėti bei individualių vaiko poreikių tenkinimą. Vaikas veikdamas tai, kas jam įdomu, bendraudamas su bendraamžiais ir suaugusiais, įgyja socialinių, pažintinių, meninių gebėjimų, tampa fiziškai ir emociškai brandesniu, labiau savimi pasitikinčiu, laisvesniu, kūrybiškesniu, įdomesniu draugams.

Ikimokyklinio ugdymo programoje turinys sudarytas pagal kompetencijų sritis, nurodomi gebėjimai, vaiko veiksenos. Ugdymas organizuojamas pagal penkias vaiko ugdymosi kryptis:

 • emocinis ir socialinis ugdymasis;
 • pažinimo ugdymasis;
 • kalbos ir komunikavimo ugdymasis;
 • fizinis ugdymasis;
 • meninis ugdymasis.

Penkios ugdymosi kryptys susideda iš 19-kos vaiko ugdymosi sričių (fizinis aktyvumas, emocijų suvokimas ir raiška, savivoka ir savigarba, savireguliacija ir savikontrolė, santykiai su suaugusiaisiais, santykiai su bendraamžiais, sakytinė kalba, rašytinė kalba, aplinkos pažinimas, skaičiavimas ir matavimas, meninė raiška, estetinis suvokimas, iniciatyvumas ir atkaklumas, tyrinėjimas, problemų sprendimas, kūrybiškumas, mokėjimas mokytis), kurios atspindi kiekvieno vaiko amžiaus tarpsnio pasiekimus ir yra vertinamos 2 kartus per mokslo metus.

Taikomos ugdymo metodikos ikimokyklinio ugdymo programoje:

 • Tarptautinis vaikų ugdymo projektas „Gera pradžia”. Lietuvoje vykdomas nuo 1996 metų Atviros Lietuvos fondo (ALF) iniciatyva. Programos esmė- laisvai rinktis ir priimti atsakomybę, mokytis savarankiškai ir komandoje, gerbti kitus. Grupėse taikomi aktyvieji mokymo metodai, mokymasis bendraujant ir bendradarbiaujant, vaikai skatinami mąstyti, ieškoti ir atrasti. Kuriama aplinka leidžianti rinktis veiklą, priemones, užduoties atlikimo tempą ir kt. Kertinės sąvokos, kuriomis grindžiama „Geros pradžios” ugdymo metodika: bendravimas, visuomeniškumas, rūpinimasis vienas kitu, tarpusavio ryšiai. „Geros pradžios” pagrindinis privalumas – visas dėmesys koncentruojamas į vaiką ir į jo šeimą. Ugdymo metodikoje „Gera pradžia” ypatingas vaidmuo tenka tėvams, kurie yra svarbiausi patarėjai, padedantys geriau pažinti kiekvieną vaiką. Tėvai yra pilnaverčiai bendruomenės nariai. Jie kviečiami vaikams papasakoti apie savo profesiją bei pomėgius. Dažnai, tai padeda vaikams geriau suprasti vieną ar kitą nagrinėjamą temą bei vieni kitus.
 • Ikimokyklinio ugdymo programa „Vėrinėlis“. Programa patvirtinta Švietimo ir mokslo ministerijos ir pradėta taikyti Lietuvos darželiuose nuo 1993 m. „Vėrinėlis“ yra tradicinė ankstyvojo ugdymo programa, skirta vaikams nuo 3 iki 7 metų. Išskirtiniai šios programos bruožai yra teminis planavimas (tai reiškia, kad darželyje vaikai ugdomi pedagogų, pačių vaikų ir tėvų pasirinktomis temomis) ir erdvės skirstymas į atskiras veiklos zonas, vadinamuosius kampelius (dailės, kalbos ir komunikacijos, gamtos, pasaulio pažinimo ir kt.), juose sukauptos atskiros kiekvienai veiklai reikalingos ugdymo priemonės. Kas savaitę mokoma tam tikros nustatytos temos: vaisiai; daržovės; išskrendantys paukšteliai ir panašiai. Taip stengiamasi vaikams suteikti sistemines žinias apie juos supantį pasaulį.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

1 metų programa skirta 6 (5) metų vaikams. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Ugdomos pagrindinės vaiko kompetencijos:

 • socialinė,
 • sveikatos saugojimo,
 • komunikacinė,
 • pažintinė
 • meninė.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Toks ugdymas gali būti teikiamas ir anksčiau tėvų prašymu jeigu vaikas yra pakankamai tam subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5-eri metai. Tai tarpinė ugdymo grandis tarp ikimokyklinio ugdymo ir pradinės mokyklos. Priešmokykliniame vaiko amžiuje gilinamos ir plečiamos žinios, plėtojami gebėjimai ir įgūdžiai įgyti ikimokyklinio ugdymo grupėse, o priešmokyklinės grupės pedagogų uždavinys – parengti vaiką mokytis mokykloje pagal pradinio ugdymo programą.

Taikomos ugdymo metodikos priešmokyklinio ugdymo programoje:

 • Ilgalaikė ir nuosekli socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa „Laikas kartu“ pradedama priešmokyklinio ugdymo programoje ir tęsiama pradinio ugdymo programoje. „Laikas kartu“– įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti dermę mokykloje ir gyvenime. Programa „Laikas kartu“ orientuojasi į vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad ateityje vaikai taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei. Programa įgyvendinama bendradarbiaujant su VšĮ „Lions quest Lietuva“.
 • Tarptautinis vaikų ugdymo projektas „Gera pradžia” remiasi moderniausiomis šiuolaikinio pasaulio nuostatomis: humanizmu, demokratija, atvirumu ir atsinaujinimu. Programos esmė – laisvai rinktis ir priimti atsakomybę, mokytis savarankiškai ir komandoje, toleruoti ir gerbti kitus. Grupėse taikomi aktyvieji mokymo metodai, mokymasis bendraujant ir bendradarbiaujant, vaikai skatinami mąstyti, ieškoti ir atrasti. Kuriama aplinka leidžianti rinktis veiklą, priemones, užduoties atlikimo tempą ir kt. „Geros pradžios“ pagrindinis privalumas – visas dėmesys koncentruojamas į vaiką ir į jo šeimą.
 • Reggio Emilia – miestelis Šiaurės Italijoje, ryškus originaliais pasiekimais švietimo srityje. Čia pedagogų ir tėvų kūrybingo bendradarbiavimo dėka išplėtota unikali vaikų ugdymo sistema, pelniusi tarptautinį pripažinimą. Reggio Emilia metodo įkvėpėjas yra Loris Malaguzzi teigia, jog vaikas turi mažiausiai šimtą kalbų, įvairiarūšių simbolinių kalbų. Šiomis kalbomis vaikas išreiškia individualumą, gauna žinių apie supantį pasaulį. Kiekvienas vaikas yra unikalus ir pagrindinis savo augimo veikėjas. Jis nori pažinti, kupinas smalsumo, siekia sukurti ryšius su kitais ir bendrauti.

GRUPĖS

Mokykloje veikia 9 grupės:
5 – ikimokyklinio amžiaus vaikų (darželio grupės)
4 – priešmokyklinio ugdymo grupės.

Grupių darbo laikas yra 10,5 ir 12 valandų trukmės.
7.30 – 18.00 – ikimokyklinio ugdymo grupės „Boružėlė“, „Saulutė“, „Skruzdėlytė“, „Bitutė“
Priešmokyklinio ugdymo grupės „Gudručiai“, „Žiniukai“, „Smalsučiai“, „Kodėlčiukai“
7.00 -19.00 – ikimokyklinio ugdymo grupė „Pelėdžiukai“.

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

Mokykloje vaikai ugdomi nuo rugsėjo 1 dienos iki birželio 30 dienos. Vasaros metu darželio skyrius vieną mėnesį atostogauja (liepos arba rugpjūčio mėnesį).

GRUPIŲ DIENOS RITMAS

7.30 – 9.00 Vaikų atvykimas, priėmimas, individuali veikla, žaidimai, individualūs pokalbiai su tėvais
9.00 – 9.30 Pusryčiai
9.30 – 12.30 Ugdomoji veikla grupėje: ryto ratas, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta individuali ar grupelių ugdomoji veikla. Muzikos, dailės, kūno kultūros valandėlės (pagal tvarkaraštį)
Veikla lauke: vaikų žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas ir kt.
12.30 – 13.00 Pietūs
13.00 – 15.30 Poilsis (pietų miegas)
16.00 – 16.30 Vakarienė
16.30 – 18.00 Savarankiška kūrybinė vaikų veikla grupėje. Veikla lauke: vaikų žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas ir kt. Muzikos, kūno kultūros valandėlės (pagal tvarkaraštį)

Kiekvienos grupės ritmas gali kisti atsižvelgiant į vaikų amžių.


Teikiamos paslaugos


Mokestis


Maitinimo organizavimas


Priėmimo tvarka


Ikimokyklinio ugdymo kokybės samprata


Vertinimas