Ikimokyklinio ugdymo kokybės samprata

Ugdymo kokybė – kryptingas, atitinkantis konkrečius vaiko poreikius ir galias ugdymas. Tai sutartinių veiklos požymių visuma, rodanti, kokiais būdais ir priemonėmis yra pasiekiami įstaigos ugdymo tikslai, siekiant tenkinti individualius ugdytinių poreikius.

Ugdymo kokybės tikslas – gerinti sutartinius ugdymo kokybės veiklos požymius, duomenų rinkimą, tyrimą ir stebėseną, taip užtikrinant ugdymo kokybės efektyvumą įstaigoje.

Ugdymo kokybės kriterijai:

  • Ugdymo organizavimas

Ugdymo procesas organizuojamas pagal įstaigoje parengtą ugdymo programą, sudarant galimybes vaikams rinktis veiklas, taikant netradicines ugdymo priemones – „Geros pradžios“ metodika, socialinio emocinio ugdymo programa „Laikas kartu“. Vaikai ugdomi pagal penkias kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo, komunikavimo, meninę ir pažinimo. Veiklos yra integralios. Organizuojant veiklas papildomai dirba kūno kultūros, muzikos pedagogai.

Ugdomoji veikla planuojama metiniuose įstaigos planuose, ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose grupių planuose.

  • Įstaigos grupių mikroklimatas

Grupės aplinka suskirstyta į veiklos centrus. Ugdomoji aplinka visada yra fiziškai saugi ir lengvai stebima pedagogo, kuris nuolat ugdytiniams pasiūlo įvairių vaiko raidą atitinkančių priemonių, skatinančių tyrinėjimą, žaidimą, mokymą(si) bei savarankišką informacijos ieškojimą. Pedagogas dalinasi su vaikais atsakomybe už ugdomąją aplinką, įtraukiant juos į veiklų inicijavimą, darbų pasiskirstymą ir kt.

  • Socializacija

Skatinamas vaikų savarankiškumas, iniciatyvos, kūrybiškumas, gebėjimų atskleidimas puoselėjant asmenybę, siekiant vaiko intelektinio, fizinio ir socialinio brandumo lygio, kuris padės sėkmingai ugdytis mokykloje. Pedagogas sudaro vaikams galimybes patiems pasirinkti veiklą, priemones, planuoti ką veiks, taip drąsinant vaikus išsakyti savo nuomonę ir dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Pedagogas nuolat bendradarbiauja su ugdymo įstaigos specialistais, siekiant gerinti vaikų ugdymo (si) sąlygas bei rezultatus.

  • Bendradarbiavimas su šeima

Skatinamas aktyvus bendradarbiavimas su šeima, įgyvendinant bendrus projektus, įtraukiant tėvus į ugdomąjį procesą. Su tėvais kartu sprendžiamos ugdymo problems.