Mokestis už darželį

Mokestis skaičiuojamas remiantis Kauno m. savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 ,,Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašu”.

  • Užmokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse skaičiuojamas už einamąjį mėnesį ir mokamas iki einamo mėnesio 23 d.
  • Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą yra atlyginimas už maitinimą. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą (toliau – atlyginimas) susideda iš atlyginimo už maitinimą ir atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą.
  • Tėvai (globėjai) dokumentus, reikalingus atlyginimo lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą, pateikia mokyklos raštinėje, priimant vaiką į grupę arba pasikeitus aplinkybėms.
  • Įmokas už darželį galima mokėti Jūsų pasirinktame banke. Mokant įmokas internetu mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti kvito Nr., vaiko vardą ir pavardę, mokėtojo kodą, sumą už darželį.

Konsultacijos dėl mokėjimo teikiamos:

Antradieniais 16.00 – 18.00 val.
Ketvirtadieniais 16.00 – 18.00 val.

Kabinetas Nr. 125