Priėmimas

Vaikų priėmimas į Kauno m. ikimokyklinio ugdymo įstaigas vykdomas centralizuotai. Priimant vaikus į darželį vadovaujamasi „Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“, patvirtintu Kauno m. savivaldybės tarybos 2008-06-27 d. sprendimu Nr.T-331 (pakeista Kauno m. savivaldybės tarybos 2015-12-08 d. sprendimu Nr.T-682, pakeista Kauno m. savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. Nr. T-112).

Norintys pateikti prašymą tėvai pateikia įstaigai vaiko gimimo liudijimą. Deklaruota gyvenamoji vieta privalo būti Kauno mieste.

Jei priimant vaiką į darželį gali būti teikiamas prioritetas, tėvai privalo pateikti tai įrodančius dokumentus:

  • neįgalumo lygio pažymą
  • dokumentą, įrodantį, kad vaikas yra įvaikintas
  • pažymą apie gaunamas pajamas arba socialinės pašalpos skyrimo pažymą
  • šeimos sudėtį ar kitus dokumentus.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise, prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 dienos.

Kai vaikas bus užregistruotas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą Jums bus suteiktas vaiko ID, internetinėje svetainėje: http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai. Tėveliai (globėjai) suvedę vaiko ID galės rasti juos dominančią informaciją.

Iki kiekvienų metų birželio 1 d. yra sudaromas vaikų, priimamų į švietimo įstaigos grupes nuo tų metų rugsėjo 1 dienos, sąrašas. Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo. Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę (įvaikintiems 3–6 metų vaikams; vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus; vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (pateikiama PPT rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada); vaikams iš socialiai remtinų šeimų; vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.) ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

Dokumentai priimami ir informacija apie vaikų priėmimą ir priimamų vaikų sąrašus teikiama 128 kab., tel.: (8-37) 36 31 07

Vadovaujantis Kauno miesto administracijos švietimo skyriaus vedėjo įsakymu, nustatytas vietų skaičius -172 vietos ( 100 vietų ikimokyklinio ugdymo grupėse, 72 vietos priešmokyklinio ugdymo grupėse).

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/