Teikiamos paslaugos

KALBOS KOREKCIJA

Logopedė – specialioji pedagogė Aušra Arlauskaitė

Logopedė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą, vaikams, turintiems kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimus. Vertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuojant korekcinę pagalbą bendradarbiauja su pedagogais ir ugdytinių tėvais. Rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui. Konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

Psichologė Greta Kučinskaitė

Psichologė vertina ugdytinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas. Konsultuoja vaikus, tėvus (globėjus), pedagogus sprendžiant problemas. Atlieka vaikų psichologinį įvertinimą. Bendradarbiauja su pedagogais, kitais specialistais, dirbančiais su ugdytiniu, numatant ugdymosi tikslių ir uždavinių pasiekimo būdus. Pagrindinis uždavinys – rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

 

SOCIALINĖ PAGALBA

Socialinė pedagogė Rita Čižinauskienė

Socialinė pedagogė individualiai dirba su socialinės ir emocinės raidos sutrikimus turinčiais vaikais, bendradarbiauja su tėvais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais. Inicijuoja ir įgyvendina prevencinius bei kitus projektus, bendradarbiauja su vaiko teisių apsaugos tarnyba. Lanko vaikus jų namuose iškilus problemoms dėl vaiko elgesio ar kitų problemų grupėje.

 

MUZIKINIS UGDYMAS

Muzikos pedagogė Dovilė Petraškienė

Vaikas muzikinėje veikloje ugdomas dainuojant, grojant, klausant muzikos, improvizuojant ir kuriant bei žaidžiant muzikinius žaidimus. Ugdant siekiama integruotis į kitas ugdymo sritis, t.y. aplinkos pažinimą, gimtąją kalbą, šokį, vaidybą ir etninę kultūrą.

 

KŪNO KULTŪRA

 Kūno kultūros pedagogas Aivaras Grigaliūnas

Kūno kultūros pedagogas veda sportines veiklas vaikams sporto salėje, padeda vaikams išmokti valdyti raumenis, judesius ir palaikyti pusiausvyrą, tapti savarankiškesniais, fiziškai stipresniais. Inicijuoja ir padeda įgyvendinti sveikatingumo projektus grupėse.

 

MOKAMOS PASLAUGOS

  • Pramoginių šokių būrelis
  • Krepšinio būrelis
  • Šachmatų būrelis
  • Keramikos būrelis
  • Sporto būrelis „Startukas”
  • „Tautodailės studija „Skiaučių menė:
  • Robotikos akademija