Vertinimas 

Vertinimo tikslas – padėti vaikui tobulėti ir įgyti motyvaciją mokytis suteikiant vaikams pagalbą mokymosi metu.

Vaiko vertinimas – tai realus vaiko individualių gebėjimų, pasiekimų nustatymas. Kiekvieno vaiko pažangai būdingi tie patys žingsniai, tačiau jų gyvenimo istorija, patirtis bei ugdymosi stilius yra unikalūs.

Vertinimas atliekamas 2 kartus metuose (mokslo metų pradžioje ir pabaigoje). Pasiekimų vertinimo mokslo metų pradžioje tikslas – nustatyti realius vaiko gebėjimus ir patirtį bei numatyti tolesnio jo ugdymo gaires, siekiant ugdymo(si) pažangos. Vertinimo mokslo metų pabaigoje tikslas – nustatyti kiekvieno vaiko individualią pažangą.

Vaiko ugdymosi pasiekimai kaupiami Vaiko aplanke. Aplanke surinkta medžiaga leidžia pastebėti vaiko pasiekimus pagal ugdomas kompetencijas. Aplanką sudaro dailės darbai, užrašytos vaikų mintys, žodinė kūryba, rašytinės kalbos pavyzdžiai ir kt.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne Mūsų Darželis. Du kartus metuose grupių auklėtojos įvertina kiekvieno vaiko gebėjimus pagal Ikimokyklinio vaikų ugdymo programoje numatytas devynias ugdymo sritis.

Vaikui  pereinant į priešmokyklinio ugdymo grupę aplankas perduodamas priešmokyklinio ugdymo pedagogui. Aplankas kaupiamas toliau ir atiduodamas šeimai, kai vaikas išeina į mokyklą.

Įgyvendinus priešmokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogas(ai) atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertinimą ir parengia  išvadą – rekomendacijas pradinių klasių mokytojui.

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija padeda numatyti ugdomojo proceso spragas, parinkti tinkamiausias ugdymo (si) formas, metodus, priemones, užtikrinti ugdymo (si) nuoseklumą, individualizavimą, tęstinumą, tėvų informavimą apie vaiko ugdymo (si) rezultatus, grupės vaikų pasiekimų apibendrinimą, ugdymo prioritetų numatymą.