PAGRINDINIS UGDYMAS

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, kuri trunka 6 metus. Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių. I-oji dalis yra ketverių metų ir ji yra įgyvendinama 5–8 klasėse. II-oji dalis yra dvejų metų. Ji yra įgyvendinama 9–10 (gimnazijos I–II) klasėse.

Pagrindinis ugdymas organizuojamas pagal Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašą,  2017-2018 ir 2018-2019 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosius ugdymo planus ir kt. teisės aktus.

 

 PAGRINDINIO UGDYMO TURINIO INOVACIJOS

  1.  5–6 klasėse vykdomas „Integruoto gamtos mokslų kurso“ programos išbandymas. Gamtos mokslų mokytojai, bendradarbiaudami su UPC specialistais, kuria ir išbando novatorišką gamtos mokslų turinį, paremtą praktine tiriamąją veikla.
  2. 6–8 klasėse įgyvendinamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Šiuolaikinės mokymo(si) aplinkos naudojimas gerinant matematikos dalyko pasiekimus“ (Nr. 09.2.1.-ESFA-K-728-01-0080). Įgyvendinant projektą 6–8 klasių mokiniai matematikos mokomi naudojant individualią pažangą skatinančią skaitmeninę mokymosi priemonę. Pasiekimų gerėjimas siejamas su aukštesniojo lygmens mąstymo gebėjimų ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymu(si).
  3. 5–8 klasėse įgyvendinamas Kauno m. savivaldybės finansuojamas „Šiuolaikinės mokymo(si) aplinkos“ projektas. Projekto metu iki 50% mokymosi veiklų atliekama ir pateikiama naudojant Office365 programas. Mokymui(si) naudojama Elektroninė mokymosi aplinka – EMA. Ugdymo turinys formuojamas orientuojantis į XXI a. kompetencijų (bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybingumo, kritinio mąstymo) ugdymą.

 

 PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI

  1. Nuo 2007 m. 5–10 klasėse įgyvendinama socialinio ir emocinio ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“. Užtikrinamas socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymo tęstinumas nuo priešmokyklinio ugdymo iki 10 klasės. Veiklos plėtojamos bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Ypač daug dėmesio skiriama patyčių prevencijai ir intervencijai.
  2. Nuo 2008 m. mokykla bendradarbiauja su VšĮ „Jaunimo karjeros centru“ įgyvendinant globalaus švietimo projektus. Ilgalaikis projektų įgyvendinamas leido ištobulinti darnaus vystymosi modulio programą, kuri yra tęstinė, apimanti 5 – 8 klasių mokinius. Mokinių veikla globalaus švietimo modulio metu bei neformalioje veikloje ugdo globalaus pilietiškumo kompetencijas bei skatina būti aktyviais mokyklos bendruomenėje.
  3. Nuo 2012 m. mokykla dalyvauja „Microsoft“ korporacijos inicijuotoje programoje „Microsoft mokykla“. Mokymui naudojama Ofice365 programos – visi 5-10 klasių mokiniai ir mokytojai turi savo paskyras, kaupia mokymo(si) turinį – elektroninius kompetencijų aplankus. Dalis mokinių, pasirenkančių mokymąsi „Microsoft“ klasėje, naudoja planšetinius kompiuterius mokymuisi 1:1 (vienam mokiniui vienas kompiuteris) principu. Mokytojai kuria bei naudoja skaitmenines mokymosi priemones.
  4. Nuo 2015 m. mokykloje kryptingai įgyvendinamas į STEAM orientuotas ugdymas. Iki 30 proc. STEAM dalykų (matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų, technologijų) turinio perteikiama pasitelkiant integruotus tarpdalykinius projektus, organizuojamus taikant tyrinėjimu grindžiamo mokymosi metodiką.
  5. Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio 5 klasėse, o nuo 2018 m. rugsėjo 5 – 6 klasėse įgyvendinamas Integruotas gamtos mokslų kursas.
  6. Nuo 2017 m. į ugdymo turinį integruojama aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymo programa „Mąstymo mokykla“. Visų dalykų mokytojai taiko metodus, ugdančius mokinių mąstymo gebėjimus ir teigiamus mąstymo įpročius.

 

 MOKLO METŲ TRUKMĖ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Mokslo metų pradžia2018 m. rugsėjo 3 d.
Pusmečių trukmėI-asis: 2018 m. rugsėjo 3 d. – 2019 m. sausio 25 d.
II-asis: 2019 m. sausio 28 d. – 2019 birželio 21 d.
Rudens atostogos2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
Žiemos (Šv. Kalėdų) atostogos2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.
Žiemos atostogos2019 m. vasario 18 – vasario 22 d.
Pavasario (Šv. Velykų) atostogos2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 25 d.
Ugdymo proceso pabaiga2019 birželio 21 d.
Vasaros atostogos2019 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

 

10 UGDYMO DIENŲ 2018-2019 M.M. ORGANIZAVIMAS 

VeiklaDataKlasės
Mokslo ir žinių diena2018 m. rugsėjo 3 d.5-8; 10 kl.
Globalaus pilietiškumo forumas diena, skirta projektinei veiklai darnaus vystymosi tematika2019 m. gegužė-birželis5-8; 10 kl.
Mokslo metų baigimo šventė – kūrybinė diena ,,Jonvabalių šventė“2019 m. birželio 21 d.5-8; 10 kl.
Edukacinė diena ,,Didžioji tremtis“2019 m. birželio 14 d.5-8; 10 kl.
Ekskursijos, išvykos, žygiai pagal klasių bendruomenių poreikius

2018 m. spalis –

2019 m. gegužė

5-8; 10 kl.
Sporto ir sveikatinimo diena2019  m. birželis5-8; 10 kl.
Tautiškumo forumo diena, skirta pilietiškumo ir tautiškumo ugdymui

2018-2019 m.m.

(vasario 16 d., kovo11 d.)

5-8; 10 kl.
Karjeros ugdymo valandos tėvų darbovietėse  ,,Pasimatuok profesiją“2019 m. balandis-gegužė5-8; 10 kl.
Saugaus vaiko diena ,,Saugi vasara“2019 m. birželis5-8; 10 kl.