PAGRINDINIO UGDYMO TURINIO INOVACIJOS

  1.  5–6 klasėse vykdomas „Integruoto gamtos mokslų kurso“ programos išbandymas. Gamtos mokslų mokytojai, bendradarbiaudami su UPC specialistais, kuria ir išbando novatorišką gamtos mokslų turinį, paremtą praktine tiriamąją veikla.
  2. 6–8 klasėse įgyvendinamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Šiuolaikinės mokymo(si) aplinkos naudojimas gerinant matematikos dalyko pasiekimus“ (Nr. 09.2.1.-ESFA-K-728-01-0080). Įgyvendinant projektą 6–8 klasių mokiniai matematikos mokomi naudojant individualią pažangą skatinančią skaitmeninę mokymosi priemonę. Pasiekimų gerėjimas siejamas su aukštesniojo lygmens mąstymo gebėjimų ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymu(si).
  3. 5–8 klasėse įgyvendinamas Kauno m. savivaldybės finansuojamas „Šiuolaikinės mokymo(si) aplinkos“ projektas. Projekto metu iki 50% mokymosi veiklų atliekama ir pateikiama naudojant Office365 programas. Mokymui(si) naudojama Elektroninė mokymosi aplinka – EMA. Ugdymo turinys formuojamas orientuojantis į XXI a. kompetencijų (bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybingumo, kritinio mąstymo) ugdymą.

 PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI

  1. Nuo 2007 m. 5–10 klasėse įgyvendinama socialinio ir emocinio ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“. Užtikrinamas socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymo tęstinumas nuo priešmokyklinio ugdymo iki 10 klasės. Veiklos plėtojamos bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Ypač daug dėmesio skiriama patyčių prevencijai ir intervencijai.
  2. Nuo 2008 m. mokykla bendradarbiauja su VšĮ „Jaunimo karjeros centru“ įgyvendinant globalaus švietimo projektus. Ilgalaikis projektų įgyvendinamas leido ištobulinti darnaus vystymosi modulio programą, kuri yra tęstinė, apimanti 5 – 8 klasių mokinius. Mokinių veikla globalaus švietimo modulio metu bei neformalioje veikloje ugdo globalaus pilietiškumo kompetencijas bei skatina būti aktyviais mokyklos bendruomenėje.
  3. Nuo 2012 m. mokykla dalyvauja „Microsoft“ korporacijos inicijuotoje programoje „Microsoft mokykla“. Mokymui naudojama Ofice365 programos – visi 5-10 klasių mokiniai ir mokytojai turi savo paskyras, kaupia mokymo(si) turinį – elektroninius kompetencijų aplankus. Dalis mokinių, pasirenkančių mokymąsi „Microsoft“ klasėje, naudoja planšetinius kompiuterius mokymuisi 1:1 (vienam mokiniui vienas kompiuteris) principu. Mokytojai kuria bei naudoja skaitmenines mokymosi priemones.
  4. Nuo 2015 m. mokykloje kryptingai įgyvendinamas į STEAM orientuotas ugdymas. Iki 30 proc. STEAM dalykų (matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų, technologijų) turinio perteikiama pasitelkiant integruotus tarpdalykinius projektus, organizuojamus taikant tyrinėjimu grindžiamo mokymosi metodiką.
  5. Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio 5 klasėse, o nuo 2018 m. rugsėjo 5 – 6 klasėse įgyvendinamas Integruotas gamtos mokslų kursas.
  6. Nuo 2017 m. į ugdymo turinį integruojama aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymo programa „Mąstymo mokykla“. Visų dalykų mokytojai taiko metodus, ugdančius mokinių mąstymo gebėjimus ir teigiamus mąstymo įpročius.