INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ MOKYTIS KAUNO JONO IR PETRO VILEIŠIŲ MOKYKLOJE 2020-2021 MOKSLO METAIS

Mokykloje vykdomos  ugdymo programos:

 • Ikimokyklinio ugdymo programa
 • Priešmokyklinio ugdymo programa
 • Pradinio ugdymo programa
 • Pagrindinio I dalies ugdymo programa

PRIĖMIMAS MOKYTIS Į  1-8 KLASES

Komplektuojamų klasių skaičius 2020-2021 m.m. 

 1 klasės2 klasė3 klasė4 klasė5 klasė6 klasė7 klasė8 klasė
Komplektų skaičius45444433
Mokinių skaičius881079593100847272
Laisvos vietos 3 1633

Dokumentai, reglamentuojantys priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, tvarką:

 • ,,Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimas” , patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-99
 • ,,Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas”, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 20218 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-03-25)

 SVARBU ŽINOTI:

 • Pateikti prašymus mokytis 2020–2021 m. m. galima nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12.00 val.
 • Prašymus teikti elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą http://imokykla.kaunas.lt
 • Registracija baigiasi 2020 m. gegužės 31 d. Po 2020 m. gegužės 31 d. prašymus galima teikti konkrečiai mokyklai, tik atvykus į ją.
 • Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

ATKREIPIAME DĖMESĮ

 • Per informacinę sistemą į pageidaujamas mokyklas galėsite pateikti ne daugiau kaip du prašymus. Jei nepasirinksite jūsų mikrorajono priskirtos mokyklos, sistema ją priskirs jums automatiškai (trečiasis pasirinkimas).
 • Prašymus per informacinę sistemą galės pateikti tik Kauno miesto savivaldybės gyventojai.
 • Kitų savivaldybių gyventojai pateikia prašymą el.paštu: priemimas@vileisiumokykla.lt (prašymo forma) Prašymai pateikiami aiškiai įskaitomi, geros kokybės PDF arba JPG format. BŪTINA pateikti ir gimimo liudijimo kopiją.
 • Sistema pateikus prašymus automatiškai rikiuos pagal prioritetus:
  • 1 prioritetas – mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos gyventojai
  • 2 prioritetas – gyventojai iš mikrorajonų, besiribojančių su mokyklai priskirta aptarnavimo teritorija
  • 3 prioritetas – kitų Kauno miesto mikrorajonų gyventojai
  • 4 prioritetas – kitų savivaldybių gyventojai.

Visais atvejais  prioritetas teikiamas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir besimokančiųjų broliams/sesėms,

 • Priimami mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, į klases paskirstomi tolygiai. Komplektuojant atsižvelgiama į tolygų mokinių paskirstymą pagal lytį klasėje.

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į MOKYKLĄ PRIIMAMI ASMENYS

 • Vaiko gimimo liudijimo kopija
 • Teisės aktuose nustatytos formos „Mokinio sveikatos pažymėjimą“ esveikata.lt (E027-1)
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašas apie vaiko pasiekimus
 • Atitinkamos programos baigimo pažymėjimas arba Mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentas
 • Specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.
 • 1 dokumentinė nuotrauka

 Dokumentai priimami el.paštu priemimas@vileisiumokykla.lt ,  pateikiami aiškiai įskaitomi, geros kokybės PDF arba JPG formatu.

 ARBA

Dokumentai priimami mokyklos raštinėje iki birželio 10 d. nuo 9 val. iki 15 val. (jeigu bus atšauktas karantinas)

KITA SVARBI INFORMACIJA

 • Sudarius priimamų mokytis mokinių sąrašus, mokykla nustatys mokymo sutarčių pasirašymo datą.
 • Planuojama sąrašus skelbti:
  • 1-4   klasių birželio 15 d.
  • 5-8   klasių birželio 26 d.
 • Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos mokiniai priimami tik į mokykloje esančias laisvas vietas

INFORMACIJA BUS TIKSLINAMA IR PAPILDOMA

REKOMENDUOJAME REGULIARIAI DOMĖTIS SVETAINĖJE TEIKIAMA INFORMACIJA

MOKYKLAI PRISKIRTOS GATVĖS (nuoroda)

MOKYKLOS PRIĖMIMO KOMISIJA (nuoroda) 

MOKYKLOS PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS (nuoroda)


PRIĖMIMAS MOKYTIS Į  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

 Mokykloje veikia 9 grupės:

 • 5 ikimokyklinio ugdymo grupės
 • 4 priešmokyklinio ugdymo grupės

Vaikai priimami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr.T-456  ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.T-331 “Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės” pakeitimo“

PRAŠYMO PATEIKIMAS (prašymai priimami visus metus)

 • elektroninių būdu pagal Aprašo priede pateiktą prašymo formą; Tėvai (globėjai) pildo nustatytos formos prašymą priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę ir jį pateikia elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu http://i-darzeli.kaunas.lt
 • įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą, kab. Nr. 128, tel.: (8-37) 36 31 07.
 • savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui, atsakingam už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą.

 Norintys pateikti prašymą tėvai pateikia įstaigai vaiko gimimo liudijimą. Deklaruota gyvenamoji vieta privalo būti Kauno mieste.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

Jei priimant vaiką į darželį gali būti teikiamas prioritetas, tėvai privalo pateikti tai įrodančius dokumentus:

 • neįgalumo lygio pažymą
 • dokumentą, įrodantį, kad vaikas yra įvaikintas
 • pažymą apie gaunamas pajamas arba socialinės pašalpos skyrimo pažymą
 • šeimos sudėtį ar kitus dokumentus.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise, prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 dienos.

Kai vaikas bus užregistruotas į ugdymo įstaigą, bus suteiktas vaiko ID.  Internetinėje svetainėje: http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai tėveliai (globėjai) suvedę vaiko ID galės rasti juos dominančią informaciją.

GRUPIŲ SUDARYMAS

 • Priimamų vaikų sąrašai sudaromi švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojo iki kiekvienų metų birželio 1 d., jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.
 • Priimant vaikus į grupes laikomasi eilės pagal prašymo registravimo datą.

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

TĖVŲ INFORMAVIMAS DĖL PRIĖMIMO

 • elektroniniu paštu,
 • telefonu,
 • kreipiantis į kitas įstaigas, kur vaikas yra patekęs, jei yra nesusisiekiama su tėvais pagal nurodytus kontaktus.

Jei ilgą laiką (2 mėn. nuo priimamų vaikų sąrašų sudarymo) nepavyksta susisiekti su tėvais, tokiu atveju jų vaikai iš laukiančiųjų sąrašų braukiami.

Pasikeitus kontaktiniams duomenims, būtina informuoti įstaigos administraciją.

Patenkinus tėvų prašymus, reikalinga

 • Sveikatos pažyma, kad vaikas gali lankyti darželį
 • Atvykti pasirašyti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo sutartis susitartu laiku.

Atsakoma į Jums rūpimus klausimus telefonu (8 37) 36 28 27; 8 683 73797 ir  el. paštu: mokykla@vileisis.kaunas.lm.lt


REGISTRUOTŲ PRAŠYMŲ TIKRINIMO VARTOTOJŲ VADOVAS

spaudžiamas meniu juostoje Tikrinti

Pastaba.

– Per elektroninę sistemą pateikti prašymus galės tik Kauno mieste deklaruoti asmenys. Kauno rajono gyventojai prašymus pateikti galės atvykę į mokyklą. Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti pasirinktai mokyklai.

– Tie kurie deklaravo gyvenamą vietą kovo pradžioje, Sistema gali jų neužfiksuoti. Adresai bus atnaujinti iš gyventojų registro Balandžio pradžioje (t.y. kiekvieno mėn. pradžioje). Eilė pasislinks automatiškai. 

–  Anuliuoti ir koreguoti (keisti) prašymus galima tik konkrečioje mokykloje. Mokykla galės keisti tik į ją paduotą prašymą.


Mokyklinė uniforma