INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ MOKYTIS

KAUNO JONO IR PETRO VILEIŠIŲ MOKYKLOJE 2019-2020 MOKSLO METAIS

Mokykloje vykdomos  ugdymo programos:

 • Ikimokyklinio ugdymo programa
 • Priešmokyklinio ugdymo programa
 • Pradinio ugdymo programa
 • Pagrindinio I dalies ugdymo programa

PRIĖMIMAS MOKYTIS Į  1-8 KLASES

    Prašymai pradėti mokytis 2019-2020 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti  nuo 2019 m. kovo 7 d. 12 valandos dviem būdais:

– elektroniniu, prisijungus prie informacinės sistemos: https://imokykla.kaunas.lt

-raštu (jei nėra galimybės prašymą pateikti per informacinę sistemą), atvykus į mokyklą (Demokratų g. 36, Kaunas, darbo dienomis  8.00-12.00 ir 12.30-16.30 valandomis, 137 kabinete) . Būtina turėti  Vaiko gimimo liudijimo kopiją.

Priėmimo tvarka reglamentuota Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr.T-33 ,,Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu“

Klasių komplektų skaičių ir priėmimo laiką reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T-68 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus  Kauno Miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo lavinimo mokyklose 2019-2020 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2019-2020 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD PRAŠYMO PADAVIMO DATA IR LAIKAS NETURI JOKIOS ĮTAKOS PRIIMAMŲ ASMENŲ EILIŠKUMUI

Planuojamų priimti mokinių skaičiai ir klasių komplektai:

Klasės1 klasė2 klasė3 klasė4 klasė5 klasė6 klasė7 klasė8 klasė
Komplektų skaičius54454333
Mokiniai120969611191787670
Laisvos vietosnėranėranėranėra5nėranėranėra

Dokumentai ar informacija, kurią reikės pateikti iki priėmimo į mokyklą termino pabaigos, jei registruodami vaiką būsite nurodę, kad jums gali būti pritaikyti pirmumo kriterijai:

 1. Mokinio deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą, jei nesutinkate, kad mokykla įstatymų nustatyta tvarka patikrintų būsimo mokinio deklaruotą gyvenamąją vietą arba gyvenamą vietą reikia pagrįsti kitais dokumentais: patalpų nuomos sutartis, pažyma iš registro apie įsigytą nekilnojamą turtą, nekilnojamo turto pirkimo  ar kiti dokumentai)  
 2. Mokinys turi specialiųjų ugdymosi poreikių (pažyma – išvada apie mokiniui nustatytus specialiuosius poreikius)
 3. Būsimo mokinio brolis/sesuo mokosi šioje mokykloje (nurodyti besimokančių brolių ar seserų vardus, pavardes bei klases, kurie mokosi mokykloje).

Pasibaigus priėmimui į mokyklą, priimtų mokinių tėvai atvykdami į mokyklą mokymosi sutarčių pasirašymui, turės pateikti/užpildyti šiuos dokumentus:

 1. Vaiko gimimo liudijimo kopiją.
 2. 1 fotonuotrauką (3×4).
 3. Pažyma apie vaiko sveikatą.
 4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvadą-rekomendaciją (būsimiems pirmokams).
 5. Pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą su pasiekimų aprašu (būsimiems penktokams).
 6. Mokymosi pasiekimų pažymą (norintiems mokytis 2-3 ir 6-8 klasėse).
 7. Mokinio krepšelio anketa (pildoma mokykloje).
 8. Mokymosi sutartis (pildoma mokykloje).

Dokumentų priėmimo vieta ir laikas:

Dokumentus pristatyti  į mokyklos raštinę darbo dienomis  8.00-12.00 ir 12.30-16.30 valandomis (137 kab., Demokratų g. 36) iki 2019 m. birželio 28 d.

Mokyklos priėmimo komisijos sudėtis:

 1. Jūratė Morkūnienė, direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui;
 2. Daiva Micienė, direktoriaus pavaduotoja pagrindiniam ugdymui;
 3. Vilma Milašiūnaitė, psichologė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 4. Dalia Baranauskienė, pradinių klasių mokytoja;
 5. Jolita Ravinienė, anglų k. mokytoja;
 6. Gėdrė Čėsnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Komisijos darbo vieta – 136 kabinetas.

Komisijos darbo laikas:

 • 2019-05-30,  14.00  val., dėl priėmimo į pirmas klases.
 • 2019-06-19,  14.00  val., dėl priėmimo į penktas klases.

Tik sudarius priimamų mokytis mokinių sąrašus, mokykla nustatys mokymo sutarčių pasirašymo datą ir informuos prašymus pateikusius asmenis.

Mokiniai ir tėvai apie priėmimą informuojami telefonu, paštu ir elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo sprendimų priėmimo.

PRIĖMIMAS MOKYTIS Į  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

Vaikai priimami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio    27 d. sprendimu Nr.T-331 (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr.T-682 redakcija) “Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įstaigų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašo patvirtinimo”

Prašymo pateikimas (prašymai priimami visus metus)

 • elektroninių būdu pagal Aprašo priede pateiktą prašymo formą; Tėvai (globėjai) pildo nustatytos formos prašymą priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę ir jį pateikia elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu http://ep.kaunas.lt
 • įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą, kab. Nr. 128, tel.: (8-37) 36 31 07.
 • savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui, atsakingam už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą.

Norintys pateikti prašymą tėvai pateikia įstaigai vaiko gimimo liudijimą. Deklaruota gyvenamoji vieta privalo būti Kauno mieste.

Prie prašymo pridedami dokumentai ir/ar jų kopijos (arba atsiunčiama jų skaitmeninė versija, jeigu prašymas pildomas elektroninių būdu), patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė Aprašo 10.2 punkte nurodytais atvejais.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

Kai vaikas bus užregistruotas į ugdymo įstaigą,  bus suteiktas vaiko ID.  Internetinėje svetainėje: http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai tėveliai (globėjai) suvedę vaiko ID galės rasti juos dominančią informaciją.

Grupių sudarymas

 • Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 d., jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.
 • Priimant vaikus į grupes laikomasi eilės pagal prašymo registravimo datą.

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

Tėvų informavimas dėl priėmimo

 • elektroniniu paštu,
 • telefonu,
 • kreipiantis į kitas įstaigas, kur vaikas yra patekęs, jei yra nesusisiekiama su tėvais pagal nurodytus kontaktus.

Jei ilgą laiką (2 mėn. nuo priimamų vaikų sąršų sudarymo) nepavyksta susisiekti su tėvais, tokiu atveju jų vaikai iš laukiančiųjų sąrašų braukiami.  Pasikeitus kontaktiniams duomenims, būtina informuoti įstaigos administraciją.

Patenkinus tėvų prašymus, reikalinga

 • Sveikatos pažyma, kad vaikas gali lankyti darželį.
 • Atvykti pasirašyti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo sutartis susitartu laiku.

Atsakoma į Jums rūpimus klausimus telefonu (8 37) 36 28 27 ir  el. paštu: mokykla@vileisis.kaunas.lm.lt


REGISTRUOTŲ PRAŠYMŲ TIKRINIMO VARTOTOJŲ VADOVAS

spaudžiamas meniu juostoje Tikrinti

Pastaba.

– Per elektroninę sistemą pateikti prašymus galės tik Kauno mieste deklaruoti asmenys. Kauno rajono gyventojai prašymus pateikti galės atvykę į mokyklą. Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti pasirinktai mokyklai.

– Tie kurie deklaravo gyvenamą vietą kovo pradžioje, Sistema gali jų neužfiksuoti. Adresai bus atnaujinti iš gyventojų registro Balandžio pradžioje (t.y. kiekvieno mėn. pradžioje). Eilė pasislinks automatiškai. 

–  Anuliuoti ir koreguoti (keisti) prašymus galima tik konkrečioje mokykloje. Mokykla galės keisti tik į ją paduotą prašymą.

Teritorijos


Mokyklinė uniforma