INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ MOKYTIS KAUNO JONO IR PETRO VILEIŠIŲ MOKYKLOJE

2021-2022 MOKSLO METAIS

Mokykloje vykdomos  ugdymo programos:

 • Ikimokyklinio ugdymo programa
 • Priešmokyklinio ugdymo programa
 • Pradinio ugdymo programa
 • Pagrindinio I dalies ugdymo programa

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS

 1 klasės2 klasė3 klasė4 klasė5 klasė6 klasė7 klasė8 klasė
Komplektų skaičius44544443
Mokinių skaičius969210595100858069
Laisvos vietos 451 5105

MOKINIŲ PRIĖMIMAS 2021-2022 M.M.

 Registracija į mokyklą:

 • Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.
 • Dokumentus dėl priėmimo galite siųsti  adresu priėmimas@vileisiumokykla.lt  iki birželio 1 d. 

Prašymų pateikimas

 • Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas pateikiami ne daugiau kaip du prašymaiJeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą.
 • Nesant galimybės prašymo pateikti per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai pasirinktoje mokykloje. 
 • Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui ir būsimų mokinių sąrašų sudarymui
 • Komisija prašymus priimti mokytis į pirmas klases išnagrinėja iki einamųjų metų birželio 10 d., o į kitas klases – iki atitinkamų klasių ugdymo proceso pabaigos.
 • Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas, kiti jo prašymai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.
 • Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi

Kitus dokumentus pristatyti į mokyklos raštinę iki 2021 m. birželio 1 d. 13.00 val.:

 • Vaiko gimimo liudijimo kopija
 • Teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą (pateikti iki rugsėjo 1 d.)
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašas apie vaiko pasiekimus
 • Atitinkamos programos baigimo pažymėjimas arba Mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentas
 • 1 dokumentinė nuotrauka

Mokykla 2021-2022 m. m.  komplektuoja 4 pirmas klases po 24 mokinius.

Susirinkimas  būsimiems pirmokams 2021 m. kovo 17 d. 18 val.  

Mokykla 2021-2022 m. m. komplektuoja  4 penktas klases po 26 mokinius.

Susirinkimai  būsimiems penktokams 2021 m. kovo 25 dieną 18 val. 


INFORMACIJA BUS TIKSLINAMA IR PAPILDOMA

REKOMENDUOJAME REGULIARIAI DOMĖTIS SVETAINĖJE TEIKIAMA INFORMACIJA

MOKYKLAI PRISKIRTOS GATVĖS (nuoroda)

MOKYKLOS PRIĖMIMO KOMISIJA (nuoroda) 

MOKYKLOS PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS (nuoroda)


PRIĖMIMAS MOKYTIS Į  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

 Mokykloje veikia 9 grupės:

 • 5 ikimokyklinio ugdymo grupės
 • 4 priešmokyklinio ugdymo grupės

Vaikai priimami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr.T-456  ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.T-331 “Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės” pakeitimo“

PRAŠYMO PATEIKIMAS (prašymai priimami visus metus)

 • elektroninių būdu pagal Aprašo priede pateiktą prašymo formą; Tėvai (globėjai) pildo nustatytos formos prašymą priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę ir jį pateikia elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu http://idarzeli.kaunas.lt
 • įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą, kab. Nr. 128, tel.: (8-37) 36 31 07.
 • savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui, atsakingam už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą.

 Norintys pateikti prašymą tėvai pateikia įstaigai vaiko gimimo liudijimą. Deklaruota gyvenamoji vieta privalo būti Kauno mieste.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

Jei priimant vaiką į darželį gali būti teikiamas prioritetas, tėvai privalo pateikti tai įrodančius dokumentus:

 • neįgalumo lygio pažymą
 • dokumentą, įrodantį, kad vaikas yra įvaikintas
 • pažymą apie gaunamas pajamas arba socialinės pašalpos skyrimo pažymą
 • šeimos sudėtį ar kitus dokumentus.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise, prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 dienos.

Kai vaikas bus užregistruotas į ugdymo įstaigą, bus suteiktas vaiko ID.  Internetinėje svetainėje: http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai tėveliai (globėjai) suvedę vaiko ID galės rasti juos dominančią informaciją.

GRUPIŲ SUDARYMAS

 • Priimamų vaikų sąrašai sudaromi švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojo iki kiekvienų metų birželio 1 d., jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.
 • Priimant vaikus į grupes laikomasi eilės pagal prašymo registravimo datą.

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

TĖVŲ INFORMAVIMAS DĖL PRIĖMIMO

 • elektroniniu paštu,
 • telefonu,
 • kreipiantis į kitas įstaigas, kur vaikas yra patekęs, jei yra nesusisiekiama su tėvais pagal nurodytus kontaktus.

Jei ilgą laiką (2 mėn. nuo priimamų vaikų sąrašų sudarymo) nepavyksta susisiekti su tėvais, tokiu atveju jų vaikai iš laukiančiųjų sąrašų braukiami.

Pasikeitus kontaktiniams duomenims, būtina informuoti įstaigos administraciją.

Patenkinus tėvų prašymus, reikalinga

 • Sveikatos pažyma, kad vaikas gali lankyti darželį
 • Atvykti pasirašyti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo sutartis susitartu laiku.

Atsakoma į Jums rūpimus klausimus telefonu (8 37) 36 28 27; 8 683 73797 ir  el. paštu: mokykla@vileisis.kaunas.lm.lt


REGISTRUOTŲ PRAŠYMŲ TIKRINIMO VARTOTOJŲ VADOVAS

spaudžiamas meniu juostoje Tikrinti

Pastaba.

– Per elektroninę sistemą pateikti prašymus galės tik Kauno mieste deklaruoti asmenys. Kauno rajono gyventojai prašymus pateikti galės atvykę į mokyklą. Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti pasirinktai mokyklai.

– Tie kurie deklaravo gyvenamą vietą kovo pradžioje, Sistema gali jų neužfiksuoti. Adresai bus atnaujinti iš gyventojų registro Balandžio pradžioje (t.y. kiekvieno mėn. pradžioje). Eilė pasislinks automatiškai. 

–  Anuliuoti ir koreguoti (keisti) prašymus galima tik konkrečioje mokykloje. Mokykla galės keisti tik į ją paduotą prašymą.


Mokyklinė uniforma